Doel

De aanpak van Leren & Leven bevordert dat leerlingen en studenten zichzelf durven en kunnen zijn. Dat ze zich bewust worden van hun kwaliteiten en uitdagingen en leren samen te werken en samen te leven met anderen. Er zijn voor elk type onderwijs en elk leerjaar lesprogramma’s beschikbaar, waarin op een aansprekende manier aandacht gegeven wordt aan soft skills zoals je inleven in een ander, verantwoordelijkheid nemen, nieuwsgierig zijn, openstaan voor de mening van anderen, positief communiceren en omgaan met tegenslagen. 

Lesprogramma

Praten met elkaar in plaats van praten over elkaar is een belangrijk kenmerk van de lesprogramma’s. De inhoud van de lessen ontstaat daardoor in interactie met en tussen leerlingen. De lessen maken onderdeel uit van een bredere aanpak waarin wordt gewerkt aan een schoolklimaat waarin er positief met elkaar wordt omgegaan en goed wordt samengewerkt. De lesdoelen zijn opgebouwd aan de hand van zes thema’s:

  1. Wie ben ik?
  2. Gezond denken, gezond zijn
  3. Hoe zorg ik voor mezelf?
  4. Hoe ga ik om met anderen?
  5. Eerlijk zijn tegenover mijzelf en anderen
  6. Jezelf blijven ontwikkelen

De thema’s zijn voor alle leeftijden en schooltypes uitgewerkt in activiteiten en lessen.

Onze kernovertuiging

De groei van zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en het geloof in eigen kunnen is een van de belangrijkste voorwaarden om de eigen mogelijkheden te ontdekken en ermee aan de slag te gaan.

Burgerschap en 21st century skills

Een bewezen effectieve aanpak en een lesmethode die van kindcentrum tot en met mbo aansluit bij de doelen van de 21st century skills en de burgerschapsagenda was nog niet beschikbaar in Nederland. De ontwikkeling hiervan werd mogelijk doordat we het Amerikaanse Positive Action samen met leerkrachten en docenten aan konden aanpassen aan de Nederlandse context. Hierdoor profiteren we nu ook in Nederland van de kennis en ervaring van inmiddels meer dan vijftienduizend scholen in de Verenigde Staten.

Sfeer op school

Het samen met leerlingen en studenten werken aan een goede sfeer op school heeft een positief effect op zowel hun gedrag als hun resultaten. Dat verklaart waarom de aanpak van Leren en Leven niet alleen één van de meest effectieve manieren is gebleken om te werken aan een positief schoolklimaat, maar ook uitermate effectief is in het ontmoedigen van pesten en ander negatief gedrag in en rondom de school.

Werkwijze

Het implementatieproces van de klimaataanpak, het gelicentieerde lesprogramma en de aanvullende modules van Leren & Leven worden altijd in overleg ingericht. In de meeste gevallen starten scholen met een voorlichting voor het hele team die gevolgd wordt door een teamtraining. Als gekozen wordt voor het activiteiten- of het lesprogramma geldt dat er sprake is van een initiële training van drie dagdelen. Jaarlijks vindt er (als onderdeel van de borging) een verdiepingstraining van een dagdeel plaats. 

Om alle mogelijkheden optimaal te benutten leiden we een of meer coördinatoren per locatie en/of per school op. Deze maken deel uit van een netwerk van coördinatoren met andere scholen en kunnen rekenen op ondersteuning vanuit Leren & Leven. 

Jeugdhulp

Het ontwikkelen en in de praktijk brengen van een visie op samenwerking met jeugdhulp wordt voor scholen steeds belangrijker. Er is binnen Leren & Leven veel ervaring en kennis aanwezig over de ontwikkeling van dit type samenwerking. We gaan hierover graag met u in gesprek.