Zelfvertrouwen en zelfbewustzijn zijn belangrijke voorwaarden om de eigen mogelijkheden te ontdekken en ermee aan de slag te gaan. De aanpak van Leren & Leven bevordert dat leerlingen en studenten zichzelf bewust worden van hun kwaliteiten en uitdagingen en leren samen te werken en samen te leven met anderen.

Lesmethode

Er is voor elk type onderwijs en elk leerjaar een lesprogramma beschikbaar, waarin op een aansprekende manier aandacht gegeven wordt aan vaardigheden zoals je inleven in een ander, verantwoordelijkheid nemen, nieuwsgierig zijn, openstaan voor de mening van anderen, positief communiceren en omgaan met tegenslagen. Praten met elkaar in plaats van praten over elkaar is een belangrijk kenmerk van de lesmethode. De inhoud van de lessen ontstaat daardoor in interactie met en tussen leerlingen. De lessen maken deel uit van een bredere aanpak waarbinnen er wordt gewerkt aan een schoolklimaat waarin er positief met elkaar wordt omgegaan en goed wordt samengewerkt. De lesdoelen zijn opgebouwd aan de hand van zes thema’s:

  1. Wie ben ik?
  2. Gezond denken, gezond zijn
  3. Hoe zorg ik voor mezelf?
  4. Hoe ga ik om met anderen?
  5. Eerlijk zijn tegenover mijzelf en anderen
  6. Jezelf blijven ontwikkelen

De thema’s zijn voor alle leeftijden en schooltypes uitgewerkt in activiteiten en lessen.

Burgerschap en 21st century skills

Een bewezen effectieve aanpak en een lesmethode die van kindcentrum tot en met mbo aansluit bij de doelen van de 21st century skills en de burgerschapsagenda was nog niet beschikbaar in Nederland. De ontwikkeling hiervan werd mogelijk doordat we het Amerikaanse Positive Action samen met leerkrachten en docenten konden doorontwikkelen op een manier die past bij de Nederlandse context. Hierdoor profiteren we nu ook in Nederland van de kennis en ervaring van inmiddels meer dan vijftienduizend praktijken in de Verenigde Staten.

Sfeer op school

Het samen met leerlingen en studenten werken aan een goede sfeer op school heeft een positief effect op zowel het gedrag als de resultaten. Dat verklaart waarom de aanpak van Leren en Leven niet alleen één van de meest effectieve manieren is gebleken om te werken aan een positief schoolklimaat, maar ook uitermate effectief is in het ontmoedigen van pesten en ander negatief gedrag in en rondom de school.

Werkwijze

Het implementatieproces van de klimaataanpak, het gelicentieerde lesprogramma en de aanvullende modules van Leren & Leven worden altijd in overleg ingericht. In de meeste gevallen starten scholen met een voorlichting voor het hele team die gevolgd wordt door een teamtraining. Als gekozen wordt voor het activiteiten- of het lesprogramma geldt dat er sprake is van een initiële training van drie dagdelen. Jaarlijks vindt er (als onderdeel van de borging) een verdiepingstraining van een dagdeel plaats. 

Om alle mogelijkheden optimaal te benutten leiden we een of meer coördinatoren per locatie en/of per school op. Deze maken deel uit van een netwerk van coördinatoren met andere scholen en kunnen rekenen op ondersteuning vanuit Leren & Leven. 

Jeugdhulp

Het ontwikkelen en in de praktijk brengen van een visie op samenwerking met jeugdhulp wordt voor scholen steeds belangrijker. Er is binnen Leren & Leven veel ervaring en kennis aanwezig over de ontwikkeling van dit type samenwerking. We gaan hierover graag met u in gesprek.