De aanpak en de meer dan vijfhonderd lessen uit het lesprogramma van Leren & Leven bevorderen dat leerlingen de eigen identiteit ontdekken en durven te laten zien aan anderen. De leerlingen leren vaardigheden als je inleven in een ander, verantwoordelijkheid nemen, nieuwsgierig zijn, openstaan voor de mening van anderen, positief communiceren en omgaan met tegenslagen. Ze worden zich hierdoor bewust van hun kwaliteiten, laten zich door elkaar aanspreken op hun uitdagingen en leren samen te werken en samen te leven met anderen.

De thema’s sluiten stuk voor stuk aan bij wat wij belangrijk vinden. Wij zijn er nog maar kort mee bezig en toch zie je de effecten al. De teamtraining die wij volgen is inspirerend en geeft ons team houvast. (Evelien Keijzer, intern begeleider, Odyssee Almere).

De methode is zowel geschikt voor het basisonderwijs als het speciaal basisonderwijs.

Lesprogramma

Voor elk leerjaar is een eigen curriculum beschikbaar die verdeeld is over zes thema’s:

Wie ben ik?

Leerlingen leren dat hoe zij over zichzelf denken van grote invloed is op hoe ze zich voelen (over zichzelf) en dat anderen, zoals familie en vrienden, hier ook invloed op hebben. Ze leren niet alleen dat hun zelfbeeld erg bepalend is voor hoe ze in het leven staan, maar ook dat ze zelf invloed hebben op hun zelfbeeld door wat ze denken en doen. In deze lessen neemt het ontwikkelen van de eigen autonomie en de opbouw van zelfvertrouwen een belangrijke plaats in. 

Gezond denken en gezond zijn

Tijdens de activiteiten en lessen wordt aandacht gegeven aan het belang van een gezonde levensstijl voor lichaam en geest. Er is aandacht voor onderwerpen als gezonde voeding, lichaamsbeweging en slaap. Leerlingen krijgen inzicht in de gevolgen van de verschillende keuzes die gemaakt kunnen worden ten aanzien van gezondheid. In dit thema wordt tevens aandacht gegeven aan onderwerpen als (gezonde) nieuwsgierigheid en de werking van het brein.

Hoe zorg ik voor mijzelf?

Binnen dit thema krijgen de leerlingen meer inzicht in het eigen gedrag en de gevolgen van de keuzes die ze (kunnen) maken ten aanzien van onderwerpen als omgaan met tijd, geld, energie en gedrag. Het gaat binnen dit thema in belangrijke mate over het leren omgaan met emoties (zelfregulatie).

Hoe ga ik om met anderen?

‘Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden’ is het uitgangspunt binnen dit thema. Leerlingen bespreken en oefenen met elkaar wat zij belangrijk vinden in het omgaan met elkaar en hoe ze elkaar kunnen ondersteunen om zich aan de gemaakte afspraken te houden. De lessen gaan over onderwerpen als vriendelijkheid, invoelingsvermogen, samenwerken, positieve communicatie, social media en respect voor iedereen, ongeacht afkomst, cultuur of geloofsovertuiging.

Eerlijk tegenover mezelf en anderen

Het is nog niet altijd gemakkelijk om eerlijk tegen jezelf en anderen te zijn. Toch is het “jezelf durven aankijken” voor wat betreft de zaken die je goed hebt gedaan en wat je beter had kunnen doen erg belangrijk voor het bereiken van de doelstelling jezelf optimaal te ontwikkelen. Onderwerpen als vergissingen en fouten toegeven, groepsdruk en verantwoordelijkheid nemen komen in dit thema aan de orde.

Jezelf blijven ontwikkelen

Er is binnen dit thema aandacht voor geloven in eigen kunnen en eigen mogelijkheden, voor het onderzoeken en uitproberen van nieuwe dingen op een verstandige manier, voor het omzetten van bedreigingen in kansen en de moed hebben om het te proberen. Leerlingen denken na over hun dromen en idealen en oefenen met het stellen van doelen.

Brede ontwikkeling

In de lessen ligt het accent op het samen opdoen van ervaringen door leerlingen en daar op reflecteren. Leerlingen ontwikkelen de kennis en vaardigheden om met behoud van hun eigenheid samen met anderen deel te nemen aan de complexe kennissamenleving. Deze vaardigheden worden ook wel de “21e eeuwse vaardigheden” genoemd.

Wat wij willen is dat er aandacht is voor leerlingen en voor hun persoonlijke ontwikkeling, dat ze zich vrij voelen om hun mening te geven en te zijn wie ze zijn en willen zijn. Leren & Leven draagt bij aan al die facetten en houdt rekening met de 21st skills. (Leren & Leven coördinator)
Samenwerken sociaal emotionele vaardigheden

Schoolklimaat

Iedereen in de school maakt deel uit van het leefklimaat op de school en voegt hier iets aan toe. Een positief schoolklimaat geeft mogelijkheden om de kennis die opgedaan is in de lessen dagelijks in de praktijk te brengen. Het schoolklimaat is de proeftuin waar leerlingen uitgedaagd worden om hun talenten te laten zien, aan hun uitdagingen te werken, om te leren gaan met anderen en zichzelf te leren kennen.

Samenwerking met ouders

Het les- en klimaatprogramma van Leren & Leven stimuleert betrokkenheid van ouders, familie en de buurt middels een doordacht curriculum van activiteiten, waar ook in de thuissituatie mee geoefend kan worden.

Aanvulling en verdieping

Op elke school kan er op enig moment meer nodig zijn dan alleen het werken vanuit een goede basis. Voor dergelijke situaties zijn er vanuit dezelfde didactiek aanvullende pakketten ontwikkeld rondom thema’s als pesten en ander zorgwekkend gedrag. 

Als aanvullende module is leerlingmediation beschikbaar. Alle leerlingen leren vanaf het eerste leerjaar vaardigheden rondom conflicthantering en via een democratisch proces wordt een aantal leerlingen uit de hogere leerjaren getraind in de rol van mediator.

Passend onderwijs

De methode van Leren & Leven levert een belangrijke bijdrage aan het inclusiever maken van de schoolomgeving. Toch zullen er altijd leerlingen zijn die een extra steuntje nodig hebben “om erbij te blijven”. Voor hen zijn aanvullende programma’s ontwikkeld. Wij dragen daarnaast al meer dan tien jaar bij aan de ontwikkeling van een effectieve(re) samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. We gaan hierover graag met u in gesprek.

Download proefmateriaal

Download hier een brochure, het digitale proefpakket of de volledige leerlijn van het basisonderwijs. Wilt u liever een persoonlijk gesprek? Op de contactpagina staan de verschillende manieren waarop u ons kunt bereiken. U kunt hier ook aangeven als u liever een papieren proefpakket wilt hebben.

Download hier de brochure

Download hier het proefpakket

Download hier de leerlijn