De planning voor het afronden van de ontwikkelen van de aanpak en het lesprogramma voor havo en vwo is in de zomer van 2019. Scholen die nu al willen starten worden daartoe van harte uitgenodigd. Zij werken met de ruwe materialen en dragen bij aan de vertaling van de materialen naar de Nederlandse situatie.

Doel

De aanpak van Leren & Leven bevordert dat leerlingen de eigen identiteit ontdekken en durven te laten zien aan anderen. Leerlingen worden zich bewust van hun kwaliteiten, laten zich door elkaar aanspreken op hun uitdagingen en leren samen te werken en samen te leven met anderen. Het lesprogramma richt zich op de ontwikkeling van soft skills zoals je inleven in een ander, verantwoordelijkheid nemen, nieuwsgierig zijn, openstaan voor de mening van anderen, positief communiceren en omgaan met tegenslagen. 

Lesprogramma

Elk schoolleerjaar heeft een eigen activiteiten- en lesprogramma. Indien gewenst kan voor het TL en/of de GL worden aangesloten bij het havo/vwo-lesprogramma. De inhoud van de lessen ontstaat in interactie met en tussen de leerlingen. De lessen dragen bij aan een schoolklimaat waarin er positief met elkaar wordt omgegaan en goed wordt samengewerkt. De lessen zijn opgebouwd aan de hand van de volgende zes thema’s:

Wie ben ik?

Leerlingen leren dat hoe zij zichzelf zien, bepaalt hoe ze zich voelen (over zichzelf) en dat ook anderen hier invloed op hebben. Ze leren dat het zelfbeeld erg bepalend is voor hoe ze in het leven staan en dat ze invloed hebben op hun zelfbeeld door wat ze denken en doen. Ook staan leerlingen stil bij hoe zij communiceren met anderen, welke keuzes hierin te maken zijn en wat het effect is van deze keuzes voor henzelf en anderen.

Gezond denken en gezond zijn

Leerlingen worden zich (meer) bewust van de eigen verantwoordelijkheid voor lichaam en geest. Vaardigheden voor een gezonde levensstijl komen aan de orde, waarbij aandacht is voor onderwerpen als voeding, verslavingsgedrag, lichaamsbeweging, slaap, stress en de werking het brein.

Hoe zorg ik voor mijzelf?

In dit thema staan vaardigheden voor zelfmanagement centraal. Leerlingen krijgen meer inzicht in het eigen gedrag en de keuzes die ze maken, onder meer ten aanzien van tijd, geld, energie en het omgaan met emoties. Ze leren hoe ze hun eigen bestaan op een goede manier kunnen organiseren.

Hoe ga ik om met anderen?

“Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden” is de sleutel tot het goed met anderen overweg kunnen. Leerlingen spreken aan het begin van het jaar af hoe zij vanuit de eigen normen en waarden met elkaar om willen gaan (gedragscode). Onderwerpen als vriendelijkheid, empathie, samenwerken, positieve communicatie, seksuele diversiteit, tolerantie, social media en respect voor iedereen, ongeacht afkomst, cultuur of geloofsovertuiging komen aan bod.

Eerlijk tegenover mezelf en anderen

Het is nog niet altijd gemakkelijk om eerlijk tegen jezelf te zijn. De leerlingen leren het belang van eerlijk te zijn naar zichzelf, naar anderen, en zich aan beloften te houden. Ook komen onderwerpen als rechtvaardigheid, herstelrecht en integriteit aan bod.

Jezelf blijven ontwikkelen

Wie een goed en realistisch beeld van zichzelf heeft, weet wat hij of zij aan mogelijkheden heeft en waar nog uitdagingen liggen. Er wordt geoefend met doelen stellen en het maken en het evalueren van plannen. Er is aandacht voor geloven in eigen kunnen en eigen mogelijkheden, van bedreigingen kansen maken en de moed hebben om voor je doel te gaan.

Schoolklimaat en ouderbetrokkenheid

Iedereen in de school maakt deel uit van het leefklimaat op de school en voegt hier iets aan toe. Het klimaat verbindt alle activiteiten die binnen de school plaatsvinden. Een positief schoolklimaat geeft mogelijkheden om de ervaringen en kennis die leerlingen opdoen in de lessen dagelijks in de praktijk te brengen. 

De kracht van het lesprogramma wordt versterkt wanneer de school aansluiting zoekt bij ouders en andere partijen uit de gemeenschap en daarmee gaat samenwerken. Het les- en klimaatprogramma van Leren & Leven stimuleert betrokkenheid van ouders, familie en de buurt middels een doordacht curriculum van activiteiten.

Aanvulling en verdieping

Op elke school kan er op enig moment meer nodig zijn dan alleen het werken vanuit een goede basis. Voor dergelijke situaties zijn er vanuit dezelfde didactiek aanvullende pakketten ontwikkeld rondom thema’s als pesten en verslaving (middelen, gaming).

Voor de interne zorgstructuur van de school hebben wij aanvullende methodische werkvormen en trainingen beschikbaar. In de training delen we bijvoorbeeld direct in de praktijk toepasbare kennis uit de systeemtherapie en de oplossingsgericht gesprekstherapie. 

Burgerschap en 21st century skills

Leerlingen hebben kennis en vaardigheden nodig om deel te kunnen nemen aan de complexe (kennis)samenleving, zowel autonoom en zelfstandig als in verbondenheid met anderen. Het gaat daarbij om vaardigheden als creatief denken, verantwoordelijkheid nemen, eigen keuzes maken en daarvoor op durven komen, keuzes van anderen respecteren, samenwerken, nieuwe ervaringen durven aangaan, het vermogen problemen op te lossen en het leren omgaan met tegenslagen. Het lesprogramma van Leren & Leven biedt een curriculum waarmee deze vaardigheden methodisch en leeftijdsspecifiek aan bod komen. 

Leerlingmediation

De aanpak en het lesprogramma van Leren & Leven hebben een positieve invloed op de sfeer in de school. Toch kunnen er tussen leerlingen spanningsvolle situaties bestaan die ze nog niet goed op eigen kracht tot een oplossing weten te brengen. Hiervoor is de module leerling-mediation ontwikkeld. Alle leerlingen leren vanaf het eerste leerjaar vaardigheden rondom conflicthantering en via een democratisch proces in de school worden een aantal leerlingen uit de hogere leerjaren geselecteerd en getraind in de rol van mediator.

Meer informatie

Heeft u interesse of wilt u aanvullende informatie? Laat het ons dan even weten via de onderstaande contactbutton.