Activiteitenprogramma

Het activiteitenprogramma van Leren & Leven omvat ruim tachtig onderwerpen. Elk onderwerp is uitgewerkt in meerdere actieve werkvormen. In de methode ligt het accent op het benoemen en bewustmaken van het gevoel dat een kind over zichzelf krijgt als het kiest voor positief gedrag. Dit stimuleert de ontwikkeling van zelfvertrouwen en het geloof in eigen kunnen.

De filosofie wordt zichtbaar gemaakt in de Denken-Doen-Voelen over jezelf cirkel. De cirkel wordt zowel gebruikt bij het bespreekbaar maken van het gedrag van individuele kinderen als bij het bespreken van het gedrag van de groep als geheel.

Snuffel en Snoet

Het werken met handpoppen vergroot de betrokkenheid en concentratie van jonge kinderen. De hondjes Snuffel en Snoet doen daarom bij veel van de activiteiten mee. Ze zijn zichtbaar op de praatplaten en hebben een eigen plek in de groep.

Onderwerpen

Ieder onderwerp is uitgewerkt in een aantal activiteiten. Elk onderwerp start met een verhaal over Snuffel en Snoet. Verhalen helpen kinderen zin te geven aan de wereld en deze te ordenen. Ook stimuleren verhalen de taalontwikkeling. In de zes thema’s komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod:

Wie ben ik?

De hondjes Snuffel en Snoet nemen de kinderen mee in hun eigen ontdekkingstocht naar wie ze zijn. De activiteiten en verhalen gaan onder andere over hoe het lichaam eruit ziet, welke naam je hebt, dat iedereen anders is en wat iedereen nu allemaal al kan. De pedagogisch medewerker levert een positieve bijdrage aan het versterken van het zelfbeeld van de kinderen. Bijvoorbeeld door positieve emoties te benoemen en aan kinderen te vragen wat zij zelf van iets vinden.

Gezond denken en gezond zijn

Kinderen leren dat het belangrijk is om goed voor jezelf te zorgen en hoe ze dat kunnen doen. Samen met Snuffel en Snoet ontdekken ze dat ze zelf iets kunnen (be-)denken en dat ze in staat zijn dingen te onthouden. Binnen het thema leren ze ook over eten en bewegen. Voor het zelfvertrouwen van kinderen is het belangrijk dat kinderen zelf leren kiezen. Kinderen stimuleren om te durven en zelf te ervaren doet recht aan de ontwikkeling van de autonomie van het kind.

Hoe zorg ik voor mijzelf?

Binnen dit thema is er extra aandacht voor de ontwikkelingsstimulering van kinderen. Kinderen leren welke zintuigen en emoties ze hebben en hoe ze hiermee om kunnen gaan. Ze leren hoe ze goed voor zichzelf en hun omgeving kunnen zorgen. De pedagogisch medewerker laat de kinderen zelf ervaren wat ze zelf al kunnen en praat met de kinderen over hun ervaringen. Hiermee versterkt de pedagogisch medewerker de zelfstandigheid van het kind.

Hoe ga ik om met anderen?

‘Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden’ is de sleutel tot het goed met anderen overweg kunnen. Binnen dit thema staan de onderlinge interacties centraal. Kinderen leren hoe ze vriendelijk tegen elkaar kunnen zijn, hoe ze elkaar kunnen helpen en hoe ze samen kunnen delen en kunnen spelen. Snuffel en Snoet leren de kinderen hoe ze zelf een ruzie kunnen oplossen maar ook hoe ze samen plezier kunnen hebben. De pedagogisch medewerker ondersteunt de kinderen door een sensitieve houding waarin zij open vragen stelt en gevoelens herkent, benoemt en accepteert.

Eerlijk tegenover mezelf en anderen

Kinderen ervaren wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Ze leren de vier basisemoties herkennen en benoemen. Ook leren ze om voor zichzelf op te komen. De pedagogisch medewerker begeleidt de kinderen vanuit een sensitieve houding (gevoelens herkennen en benoemen, actief luisteren en doorvragen) waarmee de onderlinge interacties tussen de kinderen worden gestimuleerd.

Jezelf blijven ontwikkelen

Samen met Snuffel en Snoet ontdekken de kinderen dat als je iets blijft proberen je iets nieuws kunt leren. Ze ervaren wat ze allemaal al kunnen en snappen. De kinderen leren en ervaren dat ze een eigen mening hebben. De pedagogisch medewerker versterkt de autonomie van het kind door de eigen mening van het kind te waarderen.

Wij zetten Leren en Leven in als ondersteuning om kinderen alle mogelijke ontwikkelingskansen te bieden en kinderen een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen te helpen ontwikkelen waardoor zij stevig in de wereld staan. We willen kinderen vaardigheden helpen te ontwikkelen die hen voorbereiden op een sterk veranderende samenleving: positief communiceren, samenwerken, creatieve oplossingen bedenken, kritisch denken. (Maya Sissing, SKID, locatieleider)

Binnen het activiteitenprogramma wordt alle ruimte geboden aan de creativiteit en ervaring van pedagogisch medewerksters zodat het beste resultaat met het programma kan worden bereikt.

Ouderbetrokkenheid

In de materialen staan regelmatig tips om ouders/verzorgers actief te betrekken. Een goede samenwerking tussen kindcentrum en ouders/verzorgers vergroot de mogelijkheden van kinderen om hun vaardigheden te ontwikkelen. Er zijn uitgewerkte ouderbijeenkomsten opgenomen die stimuleren dat er thuis aandacht aan de thema’s wordt gegeven. Leren & Leven verzorgt ook korte trainingen.

NCKO en Wet Kinderopvang

De zes interactievaardigheden van het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) maken integraal onderdeel uit van de aanpak. De vier pedagogische basisdoelen uit de Wet van de Kinderopvang worden zichtbaar binnen het hele programma.

Integraal Kindcentrum

De doorgaande lijn maakt het programma bij uitstek geschikt voor het formuleren van een integrale pedagogische visie voor integrale kind centra of voorzieningen waar onderwijs en buitenschoolse opvang gecombineerd zijn. Er is een specifieke implementatiestrategie ontwikkeld voor integrale kindcentra. 

Download proefpakket

Emotionele vaardigheden kindcentrum