Aanpak

Bij de aanpak van Leren & Leven ligt het accent op het benoemen en bewustmaken van het gevoel dat een kind over zichzelf krijgt als het kiest voor positief gedrag. Hierdoor worden kinderen ondersteund en uitgedaagd in het ontwikkelen van zelfvertrouwen en het geloof in eigen kunnen. De filosofie wordt zichtbaar gemaakt in de Denken-Doen-Voelen over jezelf cirkel. Deze cirkel is toepasbaar op zowel het handelen van de pedagogisch medewerker als op het gedrag en handelen van de kinderen in de groep. 

Snuffel en Snoet

Onderzoek laat zien dat het werken met handpoppen de betrokkenheid van kinderen vergroot. Bij vrijwel alle activiteiten wordt een belangrijke plek ingeruimd voor de handpoppen Snuffel en Snoet. De hondjes zijn niet alleen zichtbaar op de praatplaten, maar hebben ook een fysieke plek in hun eigen hondenmandje. De kinderen vinden de handpoppen leuk en de aanwezigheid van de hondjes maakt dat ze de aandacht langer vast kunnen houden.

Activiteiten

Iedere activiteit wordt gestart met een verhaal. Verhalen helpen kinderen zin te geven aan de wereld en helpen bij het ordenen van de wereld. Ook stimuleren verhalen de taalontwikkeling, concentratie en de sociaal-emotionele ontwikkeling. In het interactieve verhaal staat het thema van de activiteit centraal. Afwisselende werkvormen volgen het verhaal op, omdat de kinderen verschillende leerstijlen hebben en kinderen op deze manier veel (nieuwe) ervaringen op kunnen doen. In de zes thema’s komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod:

Wie ben ik?

De hondjes Snuffel en Snoet nemen de kinderen mee in hun eigen ontdekkingstocht naar wie ze zijn. De activiteiten en verhalen gaan onder andere over hoe het lichaam eruit ziet, welke naam je hebt, dat iedereen anders is en wat iedereen nu allemaal al kan. De pedagogisch medewerker levert een positieve bijdrage aan het versterken van het zelfbeeld van de kinderen. Bijvoorbeeld door positieve emoties te benoemen en aan kinderen te vragen wat zij zelf van iets vinden.

Gezond denken en gezond zijn

Kinderen leren dat het belangrijk is om goed voor jezelf te zorgen en hoe ze dat kunnen doen. Samen met Snuffel en Snoet ontdekken ze dat ze zelf iets kunnen (be-)denken en dat ze in staat zijn dingen te onthouden. Binnen het thema leren ze ook over eten en bewegen. Voor het zelfvertrouwen van kinderen is het belangrijk dat kinderen zelf leren kiezen. Kinderen stimuleren om te durven en zelf te ervaren doet recht aan de ontwikkeling van de autonomie van het kind.

Hoe zorg ik voor mijzelf?

Binnen dit thema is er extra aandacht voor de ontwikkelingsstimulering van kinderen. Kinderen leren welke zintuigen en emoties ze hebben en hoe ze hiermee om kunnen gaan. Ze leren hoe ze goed voor zichzelf en hun omgeving kunnen zorgen. De pedagogisch medewerker laat de kinderen zelf ervaren wat ze zelf al kunnen en praat met de kinderen over hun ervaringen. Hiermee versterkt de pedagogisch medewerker de zelfstandigheid van het kind.

Hoe ga ik om met anderen?

‘Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden’ is de sleutel tot het goed met anderen overweg kunnen. Binnen dit thema staan de onderlinge interacties centraal. Kinderen leren hoe ze vriendelijk tegen elkaar kunnen zijn, hoe ze elkaar kunnen helpen en hoe ze samen kunnen delen en kunnen spelen. Snuffel en Snoet leren de kinderen hoe ze zelf een ruzie kunnen oplossen maar ook hoe ze samen plezier kunnen hebben. De pedagogisch medewerker ondersteunt de kinderen door een sensitieve houding waarin zij open vragen stelt en gevoelens herkent, benoemt en accepteert.

Eerlijk tegenover mezelf en anderen

Kinderen ervaren wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Ze leren de vier basisemoties herkennen en benoemen. Ook leren ze om voor zichzelf op te komen. De pedagogisch medewerker begeleidt de kinderen vanuit een sensitieve houding (gevoelens herkennen en benoemen, actief luisteren en doorvragen) waarmee de onderlinge interacties tussen de kinderen worden gestimuleerd.

Jezelf blijven ontwikkelen

Samen met Snuffel en Snoet ontdekken de kinderen dat als je iets blijft proberen je iets nieuws kunt leren. Ze ervaren wat ze allemaal al kunnen en snappen. De kinderen leren en ervaren dat ze een eigen mening hebben. De pedagogisch medewerker versterkt de autonomie van het kind door de eigen mening van het kind te waarderen.

Wij zetten Leren en Leven in als ondersteuning om kinderen alle mogelijke ontwikkelingskansen te bieden en kinderen een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen te helpen ontwikkelen waardoor zij stevig in de wereld staan. We willen kinderen vaardigheden helpen te ontwikkelen die hen voorbereiden op een sterk veranderende samenleving: positief communiceren, samenwerken, creatieve oplossingen bedenken, kritisch denken. (Maya Sissing, SKID, locatieleider)

En hoe gaat het dan in de groep? Kijk hoe Snuffel en Snoet samen met de kinderen bezig zijn met het thema “gezond denken, gezond zijn” (thema 2):

Het activiteitenprogramma kan worden aangepast aan kenmerken van groepen of zelfs individuele kinderen. Er wordt alle ruimte geboden aan de creativiteit en ervaring van pedagogisch medewerksters zodat het beste resultaat met het programma kan worden bereikt.

Ouderbetrokkenheid

Ouders/verzorgers worden op verschillende manieren actief betrokken bij het programma. Bij het materiaal zijn uitgewerkte ouderbijeenkomsten opgenomen om ouders mee te nemen in de thema’s en het gedachtengoed. Ouders/verzorgers kunnen in de thuissituatie de principes van Leren & Leven toepassen. In de activiteiten staan regelmatig tips om ouders/verzorgers te betrekken bij de activiteiten die in de groep aan de orde zijn.

De kracht van het activiteitenprogramma wordt verder versterkt wanneer het kindcentrum aansluiting zoekt bij haar maatschappelijke omgeving (basisschool, buitenschoolse opvang en andere partijen uit de gemeenschap) en daarmee samenwerkt. Dit vergroot ook de mogelijkheden voor de kinderen om (met steun van volwassenen) te oefenen met hun vaardigheden. Het klimaatprogramma van Leren & Leven stimuleert betrokkenheid van de maatschappelijke omgeving middels een curriculum van activiteiten.

NCKO en Wet Kinderopvang

De zes interactievaardigheden van het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) maken integraal onderdeel uit van de aanpak. De vier pedagogische basisdoelen uit de Wet van de Kinderopvang worden zichtbaar binnen het hele programma.

Integraal Kindcentrum

De doorgaande lijn maakt het programma bij uitstek geschikt voor het formuleren van een integrale pedagogische visie voor integrale kind centra of voorzieningen waar onderwijs en buitenschoolse opvang gecombineerd zijn. Er is een specifieke implementatiestrategie ontwikkeld voor integrale kindcentra.