Doel

Het vraagt veel van jongeren om zich op de huidige arbeidsmarkt te profileren. Een jongere die zelfbewust kan vertellen waar zijn krachten liggen en wat hem geschikt maakt voor de gewenste arbeidsplek vergroot zijn kansen aanzienlijk. Dat is niet alleen belangrijk voor de studenten die aansluitend op het mbo aan het werk gaan, maar ook voor studenten die kiezen voor een vervolgopleiding. Met behulp van de aanpak en het lesprogramma van Leren & Leven leren studenten omgaan met elkaar (en met collega’s op hun werk/stage) maar bovenal leren ze omgaan met zichzelf, zodat zij vanuit zelfbewustzijn, zelfkennis en zelfvertrouwen positieve keuzes kunnen maken. Keuzes die leiden tot discipline, doorzettingsvermogen, het nemen van initiatief en vergroting van de zelfstandigheid, zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel.

Lesprogramma

Het lesprogramma leent zich goed als methodische invulling van de LOB. Voor elk leerjaar is er lesmateriaal beschikbaar. Studenten maken gebruik van een activiteitenlogboek. Het lesprogramma is zo ontwikkeld dat er maximaal wordt geprofiteerd van de kracht van de interactie met en tussen studenten. Praten met elkaar in plaats van praten over elkaar vormt daarbij een belangrijk kenmerk. De lessen dragen bij aan een schoolklimaat waarin er positief met elkaar wordt omgegaan en goed wordt samengewerkt. De studenten ontwikkelen een hogere mate van empathie voor elkaar. De lessen zijn opgebouwd aan de hand van de volgende zes thema’s:

Wie ben ik?

In dit thema wordt uitgewerkt hoe de manier waarop je over jezelf denkt doorwerkt in hoe je je voelt en het effect op hoe je in je sociale omgeving staat.  De studenten gaan in gesprek over de wijze waarop hun zelfbeeld bepalend is voor hoe ze in het leven staan, maar ook over hoe ze zelf invloed hebben op dat zelfbeeld door wat ze denken en doen.

Gezond denken en gezond zijn

Tijdens deze lessen wordt aandacht gegeven aan het belang van een gezonde levensstijl. Er passeren onderwerpen als gezonde voeding, het belang van voldoende lichaamsbeweging en slaap. Maar ook voor de werking van het brein en het effect (en de risico’s) van het gebruik van alcohol en drugs.

Hoe zorg ik voor mijzelf?

In dit thema krijgen de studenten meer inzicht in het eigen gedrag en de gevolgen van de keuzes die ze (kunnen) maken ten aanzien van onderwerpen als tijd, geld, energie en gedrag. Ze wisselen uit hoe ze hun eigen leven organiseren en ervaren de verschillen die daarin mogelijk zijn.

Hoe ga ik om met anderen?

De studenten gaan in gesprek over hoe zij met elkaar om willen gaan en hoe ze elkaar vervolgens kunnen ondersteunen om zich aan de gemaakte afspraken te houden. De activiteiten en lessen binnen dit thema gaan over onderwerpen als vriendelijkheid, invoelingsvermogen, samenwerken, positieve communicatie, social media en respect voor iedereen, ongeacht afkomst, cultuur of geloofsovertuiging.

Eerlijk tegenover mezelf en anderen

Het is lang niet altijd vanzelfsprekend om eerlijk tegen jezelf te zijn, gemaakte fouten te erkennen en de eigen beperkingen onder ogen te zien. Toch is dit belangrijk bij het jezelf leren kennen en het kunnen begrijpen waarom je omgeving op je reageert zoals deze reageert. De studenten gaan met elkaar in gesprek over het belang van eerlijk te zijn naar zichzelf en naar anderen en zich aan gemaakte beloften te houden.

Jezelf blijven ontwikkelen

Wie een goed en waarheidsgetrouw beeld van zichzelf heeft, weet wat hij aan mogelijkheden heeft en waar nog uitdagingen liggen. Binnen dit thema oefenen studenten met het stellen van doelen en het bedenken hoe deze gerealiseerd kunnen worden. Er is aandacht voor het geloven in eigen kunnen en eigen mogelijkheden, voor de manier waarop van bedreigingen kansen gemaakt kunnen worden en voor het opbrengen van de moed en het doorzettingsvermogen om niet alleen te proberen, maar ook vol te houden.

Wat vinden de studenten zelf? We vroegen Vincent, Meinon, Thomas, Cynthia en Janine naar hun ervaringen met het lesprogramma van Leren en Leven:

Schoolklimaat

Iedereen in de school maakt deel uit van het werk- en leerklimaat en voegt hier iets aan toe. Een positief klimaat geeft mogelijkheden om de kennis die opgedaan is in de lessen dagelijks in de praktijk te brengen. Het is de proeftuin waar studenten uitgedaagd worden hun talenten te laten zien, aan hun uitdagingen te werken, om te leren gaan met anderen en zichzelf beter te leren kennen.

De kracht van het lesprogramma wordt versterkt wanneer de school aansluiting zoekt bij haar de maatschappelijke omgeving en daarmee samenwerkt. Het klimaatprogramma van Leren & Leven stimuleert betrokkenheid van het netwerk van de student, stagebedrijven en de buurt middels een doordacht curriculum van activiteiten.

Miranda Wolken, Docent Sport en Bewegen, Drenthe College

‘Leren en Leven heeft op onze locatie bewustwording gebracht. Bewuster omgaan met elkaar in een klas, binnen een opleiding maar vooral ook in één gebouw. Het betreft niet alleen LOB’ers binnen een klas en les. Studenten, managers, docenten, conciërges, ondersteunende diensten, iedereen werkt mee aan het programma Leren en Leven!.’

Burgerschap en 21st century skills

Studenten hebben kennis en vaardigheden nodig om deel te kunnen nemen aan de complexe (kennis)samenleving, zowel autonoom en zelfstandig als in verbondenheid met anderen. Het gaat daarbij om vaardigheden als creatief denken, verantwoordelijkheid nemen, eigen keuzes maken en daarvoor op durven komen, keuzes van anderen respecteren, samenwerken, nieuwe ervaringen durven aangaan, het vermogen problemen op te lossen en het leren omgaan met tegenslagen. Deze vaardigheden worden ook wel de “21st Century Skills” of de “burgerschapsagenda” genoemd. Het lesprogramma van Leren & Leven biedt een curriculum waarmee deze vaardigheden methodisch en leeftijdsspecifiek aan bod komen. 

Aanvulling en verdieping

Op iedere school kan er een moment komen dat er meer nodig is dan alleen het werken vanuit een goede basis. Bijvoorbeeld omdat er gepest wordt, er sprake is van problematisch middelengebruik of omdat er in het team en/of tussen (groepen) studenten conflicten spelen. Voor dergelijke situaties zijn er vanuit dezelfde didactiek aanvullende pakketten ontwikkeld rondom thema’s als pesten, peer mediation, conflicthantering en problematisch middelengebruik.

Voor professionals binnen de interne zorgstructuur van de school hebben wij methodische werkvormen en trainingen in gesprekstechnieken ontwikkeld. In de training delen we direct in de praktijk toepasbare kennis uit de systeemtherapie en de oplossingsgericht gesprekstherapie. 

Entreeopleiding

Het goed kunnen functioneren in assisterende functies is meer dan gemiddeld afhankelijk van de soft skills die een student zich eigen heeft gemaakt. In de werkvormen die specifiek ontwikkeld zijn voor de entreeopleiding wordt gewerkt aan discipline, doorzettingsvermogen, het nemen van initiatief en vergroting van de zelfstandigheid, zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel. Dat zijn eigenschappen die daadwerkelijk een bijdrage leveren aan een beter arbeidsperspectief voor de studenten van de entreeopleiding.

Crisis en vastlopers

De aanpak en het lesprogramma werken preventief in het voorkómen van een negatieve spiraal. Dit betekent dat ze niet specifiek ontwikkeld zijn voor crisissituaties of voor het doorbreken van situaties waarin er een impasse ontstaat in het werken met klassen of afdelingen. In de praktijk is inmiddels gebleken dat de achterliggende methodische principes zich desondanks heel goed lenen voor het doorbreken dit type situaties op de school. Wij ondersteunen bij het ontwikkelen van een handelingsplan dat onmiddellijk kan worden ingezet. Kenmerkend voor onze aanpak is dat wij daarbij ook altijd kijken naar het bredere perspectief.

Meer informatie

Wilt u aanvullende informatie over de werkwijze of de inhoud van de lessen ? Laat het ons even weten via de contactpagina. U kunt hier ook de brochure van het mbo downloaden.