Bewezen effectief

De programma’s van Leren en Leven zijn ontwikkeld op basis van het Amerikaanse programma Positive Action. Het klimaatprogramma, het lesprogramma en de verschillende thema’s van Positive Action behoren tot de best onderzochte en meest effectieve programma’s in hun soort ter wereld. 

Resultaten

De resultaten op samenwerking worden zichtbaar in de manier waarop leerlingen zichzelf durven te laten zien, hoe ze met elkaar omgaan, in het pedagogisch klimaat en in de samenwerking met ouders. Op individueel vlak zijn er significante verbeteringen gemeten op de ontwikkeling van creativiteit, cognitief functioneren, (gezonde) levensstijl en weerbaarheid tegen pestgedrag.

Het is niet alleen voor kinderen en jeugdigen inspirerend om bezig te zijn met het ontdekken van hun mogelijkheden, maar ook voor de ouders, de pedagogisch medewerkers, leerkrachten en docenten die hen opvoeden, lesgeven of begeleiden. Een belangrijk neveneffect daarvan is een stijging van de effectieve leertijd en een toename van het werkplezier van leerkrachten en docenten.

Onderzoek

De programma’s van Leren & Leven zijn pas relatief kort beschikbaar binnen het Nederlandse taalgebied. Bij de presentatie van de resultaten met betrekking tot de effectiviteit van de programma’s is daarom gebruik gemaakt van de data die verzameld is in de Verenigde Staten. Deze context wijkt af van die in Nederland. We presenteren per leeftijdsgroep een beperkte set data over een aantal meetpunten: 

Kinderopvang en voorschoolse periode

Het is vrijwel onmogelijk om grote achterstanden op cognitief en/of sociaal-emotioneel gebied die bij aanvang van het basisonderwijs aanwezig zijn nog volledig te halen. Het belang van het vroegtijdig stimuleren van de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling kan daarom nauwelijks overschat worden. 

De beste resultaten worden behaald als de programma’s van Leren & Leven zowel in de onderbouw van het primair onderwijs als de kinderopvang worden ingezet. Dat maakt het programma ook en vooral geschikt als onderdeel van een integraal kindcentrum (IKC). 

Primair Onderwijs

De resultaten binnen het primair onderwijs zijn gemeten vanuit een inclusief perspectief. Dit houdt in dat resultaten van de leerlingen uit het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs gecombineerd zijn. De resultaten op cognitief vlak zijn het hoogst bij toepassing van het programma  in de onderbouw. De resultaten met betrekking tot de sociaal emotionele ontwikkeling zijn binnen alle leerjaren aanwezig.

Vo en mbo

De methode van Leren en Leven wordt gebruikt binnen alle typen voortgezet onderwijs in Nederland. De gepresenteerde cijfers zijn afkomstig uit Amerikaans onderzoek. We nemen in de Nederlandse situatie effecten waar op dezelfde items als in de VS. Er is nog onvoldoende data aanwezig om betrouwbare effectsizes te kunnen presenteren per schooltype in Nederland. 

 

Heeft u interesse in meer onderzoeksresultaten? Surf dan naar de website van Positive Action Inc