Doel

De aanpak van Leren & Leven bevordert dat leerlingen de eigen identiteit ontdekken en durven te laten zien aan anderen. Leerlingen leren samen te werken en samen te leven met anderen.

Lesprogramma

Het lesprogramma geeft een concrete invulling aan de leergebied overstijgende kerndoelen in het SO en VSO. Er wordt tijdens de activiteiten en lessen gewerkt aan een reflecterende, onderzoekende en nieuwsgierige basishouding en de ontwikkeling van een reëel en positief zelfbeeld. Concrete leerdoelen zijn soft skills zoals het je inleven in een ander, verantwoordelijkheid nemen, nieuwsgierig zijn, openstaan voor de mening van anderen, positief communiceren en omgaan met tegenslagen. 

In samenspraak met het SO en VSO zijn de aanpak en de materialen afgestemd op de specifieke kenmerken van het speciaal onderwijs. Zo is er in het SO gekozen voor de mogelijkheid om leermaterialen voor leerlingen zonder groepsaanduiding te gebruiken. In het VSO worden er extra werkvormen en verwerkingsopties aangeboden binnen de lessen. 

Schoolklimaat

De aanpak van Leren & Leven draagt bij aan de ontwikkeling van een goede sfeer in en om de school. Er is voor elk leerjaar een startmodule beschikbaar met activiteiten waarmee een goede basis wordt gelegd voor positieve groepsvorming en voor samenwerking tussen leerkracht en ouders. Ook na de start van het schooljaar is deze module goed te benutten.

De trainingen van het schoolteam en/of de leerkrachten/docenten dragen er aan bij dat de aanpak zijn vruchten afwerpt op alle momenten, zowel binnen de school als in contact met ouders en het netwerk.

De leerling als expert

Samen met het vso is het onderdeel ‘De leerling als expert’ ontwikkeld als vertaling van het kerndoel ‘Het (leren) accepteren van en omgaan met je beperking’. Met actieve werkvormen delen leerlingen persoonlijke kwaliteiten en uitdagingen, helpen zij elkaar bij het inzetten van deze kwaliteiten en het omgaan met de uitdagingen en wordt nagedacht over hoe je elkaar kunt helpen als het nog even niet lukt – en vooral ook hoe hierover wordt gecommuniceerd.

Aanvulling en verdieping

Op elke school kan er op enig moment meer nodig zijn dan alleen het werken vanuit een goede basis. Voor dergelijke situaties zijn er vanuit dezelfde didactiek aanvullende pakketten ontwikkeld rondom thema’s als pesten en verslaving (middelen, gaming).

De module leerling-mediation is ontwikkeld voor situaties waarin er zich spanningen tussen leerlingen ontwikkelen die zij nog niet goed op eigen kracht tot een oplossing weten te brengen. In de module wordt via een democratisch proces een aantal leerlingen geselecteerd, die vervolgens getraind worden in de rol van mediator. 

Samenwerking met ouders

Een constructieve samenwerking met ouders is ook (en wellicht vooral) binnen het speciaal onderwijs van grote invloed op de houding van de leerling en de resultaten die behaald kunnen worden. Tegelijkertijd geldt dat juist in deze context bij het realiseren van een goede samenwerking met ouders extra belemmeringen kunnen optreden.

De aanpak van Leren & Leven biedt veel praktische ingrediënten om de samenwerking met en betrokkenheid van ouders rondom de schoolloopbaan van hun kind te stimuleren. Die samenwerking met ouders begint al bij de eerste kennismaking met de school. Er zijn specifieke modules voorhanden voor samenwerking in een schoolcomité, organiseren van (thematische) ouderavonden, maar ook trainingen rondom het voeren van slecht nieuwsgesprekken met ouders. Vanuit deze basis van contact wordt er bij knelpunten of problemen sneller samen tot oplossingen gekomen.

Meer informatie

Als u meer wilt weten over de inhoud van het lesprogramma, raadpleeg dan de pagina’s van het primair onderwijs en het vmbo. U kunt hier ook de leerlijnen en/of een proefpakket downloaden.